Fun Bow­ling & Bar

Fun Bow­ling & Bar

   ‑Suo­sit­tu koh­taa­mis­paik­ka Kal­lion sydämessä-
Fun Bow­ling & Bar on kym­men­ra­tai­nen rock –hen­ki­nen kei­la­hal­li Helsinginkadulla.
Hel­sin­gin Ur­hei­lu­ta­los­sa, Kal­lios­sa si­jait­se­va kei­la­hal­li on pe­rus­tet­tu vuon­na 1962 ja on kul­ke­nut ni­mel­lä Fun Bow­ling vuo­des­ta 1995. 

Fun Bow­ling & Bar

on osa  vuon­na 1978 pe­rus­tet­tua Tar­min Oy perheyritystä.
Tar­min Oy toi­mii ame­rik­ka­lais­ten Qu­bica-AMF kei­lan­pys­ty­tys­ko­nei­den, ra­tae­le­ment­tien se­kä pis­te­las­kusys­tee­mien maa­han­tuo­ja­na Suo­mes­sa. Tar­min Oy tar­jo­aa myös kei­la­hal­leil­le kei­la­ko­nei­den ja ‑ra­to­jen asen­nus ‑ja huol­to­pal­ve­lui­ta se­kä varaosamyyntiä. 
Tar­min Oy:n ni­men al­la Fun Bow­ling & Bar:n li­säk­si toi­mii kei­lai­lu­va­rus­tei­den eri­kois­lii­ke Stri­keS­hop kei­la­hal­lin yh­tey­des­sä se­kä maas­to­pyö­rien eri­kois­lii­ke Hi5Bikes Hel­sin­gin Roihupellossa.

Fun Bow­ling & Bar

tar­jo­aa kai­kil­le mah­dol­li­suu­den kei­la­ta ja viih­tyä! Ra­to­jen vä­lit­tö­mäs­tä lä­hei­syy­des­tä löy­tyy baa­ri jos­ta saa niin ja­no­juo­maa kuin pikkusuolaista.
Fun Bow­ling & Bar on avoin­na seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa, pait­si jou­lu­na ja ju­han­nuk­se­na, mi­kä mah­dol­lis­taa ah­ke­ran har­joit­te­lun se­kä haus­ka­pi­don ym­pä­ri vuo­den! TULE SINÄKIN