Kei­lai­lu on kivaa

Kei­lai­lu on suo­sit­tu har­ras­tus kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. La­ji­na se so­pii kai­kil­le, lap­sis­ta iso­van­hem­piin. Kei­la­hal­lil­ta löy­dät tar­vit­ta­vat va­rus­teet se­kä opas­tuk­sen al­kuun pääsemiseksi.

Uusi­tuis­sa, au­to­maat­ti­sis­sa pis­te­las­ki­mis­sa on nyt myös hur­jas­ti eri­lai­sia eri­kois­pe­le­jä joi­den avul­la voit teh­dä pe­rin­tei­ses­tä kei­lai­lus­ta vie­lä­kin hauskempaa!

Tu­le tes­taa­maan ja haas­ta kaverisikin!

Lap­siys­tä­väl­li­nen

Lap­sil­le on mah­dol­li­suus saa­da rän­ni­suo­jat eli bump­pe­rit jo­ka ra­dal­le, mit­kä es­tä­vät pal­lon me­non rän­niin ja näin ol­len ta­kaa­vat on­nis­tu­mi­sen ilon.

Lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le

Kei­la­hal­lil­ta löy­tyy myös eri­lai­sia te­li­nei­tä se­kä kah­va­pal­lo­ja liikuntarajoitteisille.

Am­mat­ti­tai­toi­nen hal­li­hen­ki­lö­kun­ta on ai­na val­mii­na auttamaan!

Hoh­to­kei­laus

Hoh­to­kei­lai­lu on mu­kaan­sa­tem­paa­va il­ta-ak­ti­vi­teet­ti, jos­sa on tun­nel­maa. Hoh­to­va­lais­tus se­kä me­ne­vä musiik­ki luo­vat hy­vän fii­lik­sen. Kaa­to­jen lo­mas­sa voit naut­tia baa­rin an­ti­mis­ta. Hoh­to­kei­laus so­pii lois­ta­vas­ti esim. yri­tys­ti­lai­suuk­sien, pik­ku­jou­lu­jen tai synt­tä­rei­den oh­jel­ma­nu­me­rok­si. Kei­la­hal­lil­le tul­laan viih­ty­mään ja viet­tä­mään ai­kaa yhdessä.

TERVETULOA KEILAAMAAN!

 Avoin­na / Open:

Ma-To / Mon-Thu   10.00–22.00

Pe-La / Fri-Sat          10.00–23.00

Su / Sun                    12.00–18.00

Tee ra­ta­va­raus

Seu­raa käyn­nis­sä ole­via keilapelejä

Löy­dät mei­dät myös facebookista